ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (จ้างเหมาบุคคลธรรมดา)(เงินนอกงบประมาณ )