ดอกไม้สัญลักษณ์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต