ตราสัญลักษณ์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ประยุกต์จากโครงสร้างลายประจำยามผสมผสานกับรูปจั่วทรงไทย อันมีความหมาย แทนความสูงค่า ความงดงามของจิตใจ โดยมีรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด สื่อที่ใช้สีน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความมั่นคงแสดงถึงความเป็นแก่นหลักของสังคม