ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ)