สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2547

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2547

 

          รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย ตลอดจนความร่วมมือในการให้ข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำโดย คณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการพิจารณาร่วมกันทั้งในเรื่องของการกำหนดประเด็น และการนำเสนอเนื้อหาสาระของรายงาน โดยคำนึงถึงความครอบคลุมทั้งด้านประชากรศาสตร์ สุขภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ การทำงานกับรายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัวและสังคม รวมทั้งผลการดำเนินงานผู้สูงอายุในรอบปีที่ผ่านมา