ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯภูเก็ต

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

เดิมชื่อ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต  โดยกรมประชาสงเคราะห์  (ปัจจุบันคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)   ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต   เพื่อให้ความอุปการะเลี้ยงดูคนชราที่ประสบความเดือดร้อน   โดยได้รับงบประมาณดำเนินการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาชนบทและชุมชน ตามข้อเสนอของนายเรวุฒิ  จินดาพล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดภูเก็ต   ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๑ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารหลังแรก โดยเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในที่หลวง ที่เลี้ยงสัตว์และพักผ่อน  หย่อนใจ “บ้านป่าคลอก” ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  จำนวน  ๑๘ไร่เศษ   

หลังจากนั้นกรมประชาสงเคราะห์ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนภายในสถานสงเคราะห์  สร้างอาคารนอนของคนชรา  อาคารฟื้นฟูบำบัด  อาคารโภชนาการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ และอาคารพยาบาล  รวมทั้งการจัดระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปา พร้อมรั้วกำแพงและประตูเข้าออก  ทำให้หน่วยงานเริ่มเปิดรับผู้สูงอายุเข้ามาอุปการะวันแรกเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗  เรื่อยมากระทั่งเมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม ๒๕๔๖  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ตได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ  มาเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต”  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  ตามนโยบายรัฐบาล  และในปี ๒๕๕๘ ปรับโครงสร้างตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงฯกระทรวงฯ มาสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๘