สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2549

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2549

 

          รายงานประจำปีว่าด้วยสถานการณ์ผู้สูงอายุ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายในสังคมได้รับรู้ความจริงด้านสำคัญ ที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไทย และปีนี้เป็นปีแรกที่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้เข้ามาดูแลการจัดทำรายงานเป็นครั้งแรก โดยการมอบหมายและสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ