สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2550

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2550

 

          รายงานปี 2550 ฉบับนี้ นำเสนอเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แม้จะเริ่มต้นได้ไม่นาน แต่ชัดเจนว่าจะต้องมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ เรื่องผู้สูงอายุที่เปราะบางและอาจต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่จะเข้ามาดูแล เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น