สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2553

สถานการณ์ผู้สูงอายุ ปี 2553

             ข้อมูลประชากรสูงอายุที่นำเสนอในบทนี้ ประชากรสูงอายุไทย หมายถึง ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในขนาดและสัดส่วนของผู้สูงอายุใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลัก 3 แหล่งคือ ทะเบียนราษฎร์ สำมะโนประชากร และการฉายภาพประชากร ถึงแม้ปี พ.ศ.2553 จะเป็นปีที่มีการทำสำมะโนประชากรโดยการแจงนับประชากรทั้งประเทศโดย และเป็นปีที่ครบวาระ 100 ปี  ของการทำสำมะโนประชากรของประเทศไทย แต่ข้อมูลจำนวนประชากรสูงอายุของปี พ.ศ.2553 ที่นำเสนอในบทนี้ใช้
              สถิติจำนวนประชากรรวมและจำนวนประชากรสูงอายุจากทะเบียนราษฎร์ ทั้งนี้เพราะการจัดเตรียมรายงานดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่การประมวลผลข้อมูลสำมะโนประชากร พ.ศ.2553 จะดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากแหล่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่รวบรวมเสนอในบทนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่นับรวมผู้สูงอายุดังต่อไปนี้
              1. ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
              2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้น
                  สำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
              3. ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)
                  ประชากรสูงอายุไทย*

* รองศาสตราจารย์  ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ อาจารย์ศิริรรณ ศิริบุญ
วิทยาลัยประชากรศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย