ตามหาทายาทของผู้ใช้บริการ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
18 เม.ย. 2566 930
ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
เรื่อง ตามหาทายาทของผู้ใช้บริการ
ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดีการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ได้รับผู้ใช้บริการ (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ศูนย์ฯ จึงขอแจ้งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมของผู้ใช้บริการ (รายชื่อผู้สูงอายุ
ตามเอกสารแนบ) โปรดติดต่อศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๖ - ๕๒๙๖๙๙ /๐๗๖ - ๕๒๙๗๐๐ ภายใน ๙o วัน นับแต่วันที่ประกาศ และหากพ้น
กำหนดระยะเวลา ไม่มีทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมมาแสดงตน ศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง