ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมิน (จ้างเหมาบุคคลธรรมดา)