ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สุงอายุ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
13 ม.ค. 2564 1,535

เอกสารที่เกี่ยวข้อง