ศพส.ภูเก็ต #ประชุมซักซ้อมแนวทาง(จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

ศพส.ภูเก็ต #ประชุมซักซ้อมแนวทาง(จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)
9 ธ.ค. 2564 91